fbpx
Socratics Educational Approach

Từ khi ra đời, CMS Edu đã lấy phương pháp Socratic (maieutics) làm cơ sở và xây dựng tư duy tự thân mở. Nội dung học tập toán học định hướng giải quyết vấn đề […]

"Ta không thể dạy ai điều gì.

Ta chỉ có thể khiến họ suy nghĩ "

- Sociates

Từ khi ra đời, CMS Edu đã lấy phương pháp Socratic (maieutics) làm cơ sở và xây dựng tư duy tự thân mở.

  • Nội dung học tập toán học định hướng giải quyết vấn đề theo phương pháp Toán học hóa (Mathematization).
  • CMS Edu nhấn mạnh đến sự phát triển của học tập tự điều khiển.

Tốc độ học tập tối ưu đạt được khi gắn học sinh với các chương trình phù hợp có thể tối đa hóa tiềm năng của trẻ và thúc đẩy quá trình học tập.

  • Phương pháp “Tăng tốc” và “Làm giàu”
  • Học theo cấp độ

Các yếu tố cơ bản của Tốc độ Học tập

  • Một hệ thống kiểm tra chính xác trình độ hiện tại của học sinh.
  • Một hệ thống đo chính xác tốc độ học tập của học sinh.
  • Hệ thống quản lý mục tiêu học tập dài hạn và ngắn hạn.
  • Các chương trình có tính cá nhân hóa, tính thách thức và chuyên sâu cao.
  • Các chương trình tham vấn nhằm đo lường một cách chính xác và cải thiện tốc độ học tập tiềm năng cũng như hiện tại của học sinh.
  • Tài liệu giảng dạy và học tập sẽ giúp học sinh đạt được các mục tiêu học tập cao nhất.